Onze stichting heeft per 16 september 2021 de ANBI-status verkregen

Actueel beleidsplan

Ons actuele beleidsplan is te vinden via deze link.

Naam

Stichting ALS Research Foundation

Fiscaal nummer

863036831

Contactgegevens

Postbus 26, 3300 AA Dordrecht | alf@ssl-mail.com

Doelsteling

Onze missie is om het ten behoeve van het algemeen nut bevorderen van nieuwe, effectieve behandelingsmethoden van ALS en het delen van de resultaten hiervan binnen de medische wereld en onder de bevolking. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Onze stichting wil ALS uit de wereld helpen. Bij ALS (amyotrofische laterale sclerose) vallen iemand’s spieren één voor één uit. Na de eerste symptomen leven patiënten gemiddeld nog drie tot vijf jaar. Voor deze dodelijke zenuw/spierziekte is dringend een oplossing nodig. We hebben geen tijd te verliezen. Met meer geld kan er een versnelling komen in het onderzoek naar ALS en de verwante ziektes PSMA en PLS. Want er is maar één manier om ALS de wereld uit te helpen: wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak en een behandeling.

Strategie

In 2022 waren de activiteiten van onze stichting vooral gericht op het ondersteunen van onderzoek naar stamceltherapie. Stamceltherapie is een veelbelovende therapie binnen de geneeskunde. Ook op het gebied van neurodegeneratieve ziekten zoals ALS wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om stamcellen in te zetten als behandeling. Wij hopen dat stamceltherapie in de toekomst een gunstige bijdrage aan het ziekteproces bij ALS zal kunnen leveren. Er zijn aanwijzingen dat stamcellen een ondersteunend en beschermend effect zouden kunnen hebben op nog aanwezige zenuwcellen. Dit zou kunnen door het aanmaken van ondersteunende factoren dan wel door een ontstekingsremmend effect. Stamcellen kunnen geen nieuwe motorische zenuwcellen in het lichaam aanmaken terwijl oude zenuwcellen zijn afgestorven. We hopen dat stamceltherapie in de toekomst een effectieve therapie zal zijn.

Zowel wetenschappers als neurologen zijn ervan overtuigd dat er nog veel onderzoek zal moeten worden verricht voordat we patiënten met ALS kunnen behandelen met stamceltherapie. Voordat stamceltherapie een realistische therapeutische optie is, zullen meer studies moeten worden gedaan naar de veiligheid, dosering, methode van toediening en het uiteindelijke effect van stamceltherapie.

Omdat stamceptherapie voor de huidige patiënten geen oplossing biedt, is ervoor gekozen om ons meer te concentreren op hands-on activiteiten, te weten het ontzorgen van patiënten en mantelzorgers. In 2023 is er een samenwerking tot stand gekomen met de ALS patiëntenvereniging en zijn trainingen betaald van de patiëntenondersteuners, zodat de gelden aan een brede groep van patiënten direct ten goede komt. Na een evaluatie zullen deze trainingen in de toekomst worden uitgebreid. 

Bestuur

Beloningsbeleid

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Zie beleidsplan.

Financiële verantwoording

Balans
Activa
Post31-12-2023Toelichting31-12-2022Toelichting
Vaste activa
Vorderingen
Liquide middelen€27,506.89Banksaldo€45,650.47Banksaldo
Totaal activa€27,506.89€45,650.47
Passiva
Eigen vermogen€27,506.89Saldopost€45,650.47Saldopost
Schulden
Totaal passiva€27,506.89€45,650.47
Staat van baten en lasten
Post2023Toelichting2022Toelichting
Baten
Giften€119.00Particulieren€10,273.50Particulieren en bedrijven
Totaal€119.00€10,273.50
Lasten
Verstrekte subsidies & giften€13,409.00Trainingen ALS Patiëntenvereniging; tegemoetkomingen medische kosten ALS€45,110.11Stamcel onderzoek ALS Hanyang University Hospital’s Stem Cell Transplantation Center
Overige lasten€4,853.58Vrijwilligersbijdragen; bankkosten€2,363.03Notariskosten; vrijwilligersbijdragen; bankkosten
Totaal€18,262.58€47,473.14
Balans, Staat van Baten & Lasten, Toelichting

Voor verdere informatie wordt verwezen naar het beleidsplan.