In februari 2021 kreeg Patrick last van krachtverlies in zijn armen. Zijn tennisracket werd te zwaar. Zijn spieren in zijn armen gingen continu trillen en de huisarts stuurde hem direct door naar de neuroloog in het HagaZiekenhuis. Na een aantal onderzoeken kreeg Patrick in april 2021 de diagnose ALS.

Stamceltherapie is een veelbelovende therapie binnen de geneeskunde. Stamcellen bezitten het unieke vermogen om tot veel types van gespecialiseerde cellen te evolueren. Men verwacht dan ook dat deze benadering zal helpen beschadigde of afstervende neuronen en de cruciale cellen die hen ondersteunen te regenereren. Ook op het gebied van neurodegeneratieve ziekten, zoals ALS, wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om stamcellen in te zetten als behandeling.

Toekomstige mogelijkheden

We hopen dat stamceltherapie in de toekomst een gunstige bijdrage aan het ziekteproces bij ALS zal kunnen leveren. Op basis van onderzoek zijn er aanwijzingen dat stamcellen een ondersteunend en beschermend effect zouden kunnen hebben op nog aanwezige zenuwcellen. Dit zou kunnen door het aanmaken van ondersteunende factoren dan wel door een ontstekingsremmend effect.

Op basis van de eerste onderzoeksresultaten lijkt stamceltherapie een veilige behandelingsmogelijkheid te kunnen worden. Er wordt momenteel onderzoek gedaan met autologe stamcellen (stamcellen van de patiënt zelf). Bij dit onderzoek wordt nagegaan welke stamceltypen het meest effectief zijn, zoals mesenchymale stamcellen uit het beenmerg of neuronale stamcellen. Een combinatie van verschillende typen stamcellen zou eveneens mogelijk zijn. Bij Corestem in Korea is dit onderzoek al in een vergevorderd stadium.

De werkzaamheid van deze stamceltherapie bij ALS moet nog verder geoptimaliseerd worden, waarvoor onderzoek door verschillende onderzoeksgroepen noodzakelijk is.

Ervaringen

Hieronder is een fragment opgenomen van ALS-patient Patrick, die momenteel een behandeling ondergaat in Korea. De ALS Research Foundation ondersteunt onderzoek in Korea naar de behandeling van ALS door middel van uw donaties.

In Seoul hebben we kennis gemaakt met het Hoofd Neurologie Dr Kim en zijn staf. Ze werken hier uiterst efficiënt. Omdat we, vanwege covid19, hier in ziekenhuis-quarantaine zijn, mogen we onze kamer niet uit, maar we worden in alles voorzien. 6 oktober heeft Dr Sun de beenmergextractie uitgevoerd. Dat was geen prettig gevoel voor Patrick, maar na 40 minuten was het gedaan. Daarna was er geen pijn meer. Hij moest nog wel even 6 uur plat op zijn rug liggen om de wond zo mooi mogelijk te laten genezen. Dat is gelukt! Een dag later mogen we al weer naar huis. De stamcellen zullen nu worden verrijkt in het laboratorium. In november komen we terug voor de eerste stamcel injectie, gevolgd door een tweede in december. 

Fragment uit het dagboek van Patrick

English translation

In Seoul, we met the Head of Neurology Dr Kim and his staff. They work very efficiently here. Because we are in hospital quarantine due to Covid19, we are not allowed to leave our room, but everything is provided for us. On 6 October, Dr Sun performed the bone marrow extraction. This was not a pleasant feeling for Patrick, but after 40 minutes it was done. After that, there was no more pain. He still had to lie flat on his back for 6 hours to let the wound heal as good as possible. And it did! One day later, we were allowed to go home again. The stem cells will now be enriched in the laboratory. In November, we will return for the first stem cell injection, followed by a second one in December. 

Extract from Patrick’s diary